Photo: Daibutsu of Tōdai-ji

The Big Buddha of Todai-ji, Nara, Japan

The Big Buddha of Todai-ji, Nara, Japan

Prev   Next  

Image 5 of 49

Image Details

Keywords:
large statue religious buddha buddhism enlightenment god religion worship belief deity hand figure blessing likeness
Resolution:
1464 x 2200
File size:
850 kB
Image License
This image is free to use under a creative commons license, attribution is required, License Details | How to Link

Creative Commons License
Creative Commons Attribution 2.5 License Not Property Released

Download

license info To use this image without attribution buy a license at valuestockphoto.com

Embed Image:

Share this Image:


More free photos of kyoto

More images of kyoto at iStock