Photo: Kasuga Taisha Lanterns

Tachi-doro (stone lanterns) of the kasuga-doro type located near the Kasuga Taisha Shrine complex, Nara, Japan

Tachi-doro (stone lanterns) of the kasuga-doro type located near the Kasuga Taisha Shrine complex, Nara, Japan

Prev   Next  

Image 41 of 49

Image Details

Keywords:
stone shrine japan lanterns kasuga outdoors garden tranquil traditional spirituality lantern moss taisha japanese contemplation
Resolution:
2200 x 1464
File size:
749 kB
Image License
This image is free to use under a creative commons license, attribution is required, License Details | How to Link

Creative Commons License
Creative Commons Attribution 2.5 License Not Property Released

Download

license info To use this image without attribution buy a license at valuestockphoto.com

Embed Image:

Share this Image:


More free photos of kyoto

More images of kyoto at iStock