Photo: Ryōan-ji Tsukubai

Tsukubai at Ryoan-ji, it is traditional for Buddhist temples for visitors to purify with the ritual washing of hands and mouth, water running from a tube called a kakei

Tsukubai at Ryoan-ji, it is traditional for Buddhist temples for visitors to purify with the ritual washing of hands and mouth, water running from a tube called a kakei

Prev   Next  

Image 47 of 49

Image Details

Keywords:
hands pipe water stone mouth wash kyoto cultural spiritual buddhist ritual cleansing purify ryoan-ji kakei
Resolution:
2200 x 1464
File size:
617 kB
Image License
This image is free to use under a creative commons license, attribution is required, License Details | How to Link

Creative Commons License
Creative Commons Attribution 2.5 License Not Property Released

Download

license info To use this image without attribution buy a license at valuestockphoto.com

Embed Image:

Share this Image:


More free photos of kyoto

More images from DepositPhotos